bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини » Актуално за "Одит Адвайзерс"

"Одит Адвайзерс" организира обучения за служители на ВСС

"Одит Адвайзерс" организира и проведе 16 еднодневни специализирани обучения за служители на Висшия съдебен съвет в четири основни направления в периода 21.10.2014г. – 22.05.2015г.

Бяха обучени над 80 служители и вътрешни одитори на ВСС по теми в областите: Правоприлагане и актуални нормативни актове, работа с европейски институции, ОП „Добро управление“2014 – 2020 г., Финанси и одит, ПИАР и коучинг, ИТ и компютърни умения.

Участниците изразиха своята положителна оценка за организацията и провеждането на обученията, водени от екип от опитни експерти. Обученията, част от Годишния план за обучение на служителите от администрацията на Висшия съдебен съвет, дадоха възможност на участниците да повишат квалификацията си по актуални теми, свързани с ефективното приложение по ЗОП; изискванията и практиката при прилагането на ЗПУКИ, ЗЗКИ и ЗДОИ; прилагането на АПК, превенцията на корупционния риск и конфликта на интереси.

 

За вътрешните одитори особено полезни бяха семинарите за Управление на риска в организацията и ролята на вътрешния одит; Одит на обществените поръчки – новите приложения в ЗОП; Одит на европейски проекти през новия програмен период 2014 – 2020 г.

 

Участниците бяха запознати с работата с институциите на ЕС, като специално внимание бе обърнато на съвременните подходи при управление и съхраняване на информацията, информационната сигурност и кибер рисковете и интегрирането на нови технологични решения. Освен добра теоретична основа, в обученията бяха разгледани казуси и бяха проведени множество дискусии с практическа насоченост.