bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини »  Актуално за професията

НАП предлага на обсъждане нови образци на годишните данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО.


Отпада част ІІІ –Данни за упълномощеното лице.


Отпада т.3 – Приложими счетоводни стандарти в част ІV-Данни за дейността на данъчнозадълженото лице


Отпада Приложение 3/ Обр.1013 /- На негово място се въвежда Приложение 2/ Обр.1012 /


Отпада Приложение 4/ Обр.1014 /-На негово място се въвежда нова Справка – част VІ – Деклариране на взаимоотношенията със свързани лица


В частта Преобразуване на счетоводния финансов резултат


В Увеличение:


отпадат: т.3, т.7, т. 9
 

нова т.7 обобщава увеличенията съгласно чл.28 ,  нова т.8 обобщава увеличенията съгласно чл.26 


В Намаление:


отпадат: т.3, т.8, т.9, т.12, т.14


Отпадат Справка 1 и Справка 2 от част VІІІ-Данни за размера на прогнозната печалба


Съгласно предложените Указания  за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО справките за : Амортизируеми активи, Пренасяне на данъчни загуби и Регулиране на слабата капитализация се тълкуват като помощни справки . Те могат да бъдат използвани за улеснение при определяне на суми, с които се преобразува счетоводният финансов резултат, но  не се подават заедно с декларацията.


Отново се предлага вариант на  Годишна данъчна декларация по чл. 92 (обр. 1010а -за лицата, НЕизвършвали дейност) от ЗКПО.