bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини »  Актуално за професията

НАП облекчава процедурите за ревизии и проверки с проект по ОПАК/КРОСС/ Проект по Оперативна програма „Административен капацитет“.


Във всички структури на НАП е въведена информационна система „Контрол“. Софтуерното приложение ще подобри ефективността на приходната администрация и ще повиши както събираемостта, така и удовлетвореността на клиентите. Информационната  система „Контрол“ ще ограничи субективизма и ще  автоматизира процесите по селекция, възлагане и извършване на ревизии и проверки.
Комуникацията с клиентите на НАП вече може изцяло да се осъществява онлайн .
Системата съкращава и времето за възстановяване на надвнесени данъци и осигурителни вноски.
Четири нови електронни услуги са достъпни на интернет страницата на НАП.
При новите услуги са валидни общите правила за достъп и работа с информационната система на НАП като за ползването им се изисква идентификация с квалифициран електронен подпис (КЕП) и подаване на заявление.
Една от услугите представлява връчване и предоставяне на документи на клиентите на НАП в рамките на контролни производства.
Друга електронна услуга предоставя възможност за подаване на документи от страна на клиентите на НАП по собствена инициатива или след поискване от страна на орган по приходите.
По електронен път вече може да се направи и справка за връчените и получените от НАП и подадените от клиентите към агенцията документи в рамките на контролни производства.
Четвъртата услуга предоставя справка за приключилите и текущи контролни производства.