bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини »  Актуално за професията

Приет е Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г.

ДВ бр. 106/10.12.2013г.
 

На 10 декември 2013г. е приет Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г.
 

Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии

Чл.8, ал.1, т.1 от ЗБДОО

Съгласно Приложение №1

 

Минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2012 г. като самоосигуряващи се лица

Чл.8, ал.1, т.2 от ЗБДОО

до 5400 лв. – 420 лв.;

от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;

от 6500,01 до 7500 лв. – 500 лв.;

над 7500 лв. – 550 лв.;

 

Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители

Чл.8, ал.1, т.3 от ЗБДОО

240 лв.

Максимален месечен размер на осигурителния доход

Чл.8, ал.1, т.4 от ЗБДОО

2 400 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2012 г., както и за започналите дейност през 2013 и 2014 г.

 

Чл.8, ал.2 от ЗБДОО

420 лв.

За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица

Чл.8, ал.3 от ЗБДОО

420 лв.

Минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО за 2014 г.

Чл.9, т.1 и т.2 от ЗБДОО

от 01.01 до 30.06 – 150 лв.;

от 01.07 до 31.12 – 154,50 лв.

 

Минимален дневен размер на обезщетението за безработица за 2014 г.

Чл.10 от ЗБДОО

7,20 лв.

Паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от КСО за 2014г.

Чл.11 от ЗБДОО

340 лв.

Еднократна помощ по чл. 13г от КСО при смърт на осигурено лице за 2014 г.

Чл.12 от ЗБДОО

540 лв.

Размер на осигурителната вноската за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2014 г.

Чл.13 от ЗБДОО

Съгласно Приложение № 2

 

Максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от ЗГВРС при несъстоятелност на работодателя за 2014 г.

За 2014 г. не се внасят вноски за фонд „ГВРС“

Чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗБДОО

1 200 лв.

 

С приетия ЗБДОО, § 4 от ПЗР са направени и някои изменения в КСО.
В глава четвърта се създава раздел IV Отпускане и изчисляване на паричните обезщетения и помощи с чл. 54к, касаещ отпускане и изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете и на помощите от държавното обществено осигуряване и чл.54л Отпускане и изчисляване на паричните обезщетения за безработица (отменени са досегашните чл.40, ал.6 и чл. 54а, ал. 7). Това се извършва въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 (данни, предоставяни периодично от осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите в НАП за осигурителен доход, осигурителни вноски, дните в осигуряване и облагаемия доход за всяко лице, подлежащо на осигуряване) и чл. 33, т. 12 (електронен регистър на болничните листове, поддържан в НОИ) за обезщетенията по чл.54к от КСО и по чл.5, ал.4, т.1 за обезщетенията по чл.54л от КСО.
Прието е изменение в чл.49, ал.1 от КСО, касаещо периода, който се взима предвид при изчисляване на дневното парично обезщетение при бременност и раждане – от 24 на 18 месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност.
Промяната в чл.100 се отнася до начина на осъвременяване на пенсиите – досега това става с процент, равен на индекса на потребителските цени през предходната календарна година, а сега се взима сборът от 50 на сто от индекса на потребителските цени и 50 на сто от нарастването на осигурителния доход.
Към чл.7 от КСО е допълнена нова ал.12, с която е регламениран реда за внасянето на осигурителни вноски за времето, зачетено за осигурителен стаж съгласно чл.9, ал.3 (незаконно уволнение или недопускане до работа, времето, през което служител е останал без работа поради задържане от органите на властта или времето, през което трудоустроеното лице не работи).  Срокът отново е 25-то число на месеца, следващ     месеца, през който е влязъл в сила актът за установяване на незаконното недопускане или отстраняване от работа или през който се полага или е изплатено обезщетението.
В чл.107 е допълнена нова ал.2, в която са изброени контролните органи на НОИ – инспектори по осигуряване в ТД на НОИ, лекари – експерти по експертиза, длъжностните лица, на които със заповед на управителя на Националния осигурителен институт или на ръководителя на териториалното поделение е възложено да извършват финансови ревизии и проверки.
Съгласно § 6б от ПЗР на КСО, през 2014 г., право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете, а право на пенсия по чл. 68, ал. 3 се придобива при навършване на 65 години и 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.