bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини »  Актуално за професията

Приет е Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.

На 10 декември 2013г. е приет Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. Здравноосигурителната вноска за 2014 г. отново е в размер 8 на сто. С приетия ЗБНЗОК са направени изменения и в ЗЗО – чл.37, нова ал.2, даваща възможност да се определят, с постановление на МС, по-ниски суми за всяко посещение при лекар или при лекар по дентална медицина на лицата, които са упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Разликата се заплаща от държавния бюджет (чл.37, нова ал.6 от ЗЗО). Друга промяна касае чл.45, ал.1 от ЗЗО – отменени са т.16 и т.17, регламентиращи заплащането от НЗОК на ваксини за задължителни имунизации и реимунизации и разходите за асистирана репродукция, които през 2014г. ще се покриват от Министерство на здравеопазването.