bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини »  Актуално за професията

Приет е Закон за изменение и допълнение на ЗКПО

В ДВ бр.100  от 19.11.2013 е приет и Закон за изменение и допълнение на Закона за кор¬поративното подоходно облагане.
Първото изменение е редакционно и засяга непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания по реда на чл.34, където е уточенено, че се признават най-рано в годината, когато изтекат  3 или 5 години (съответно за вземане с 3 или 5 годишен давностен срок), от момента, в който вземането е станало изискуемо (чл.37, ал.1, т.1). Срокът се отнася и за вземанията погасени по закон (чл.37, ал.1, т.5). Създадена е нова ал.2, в която е уточнено, че когато преди настъпване на обстоятелство по ал. 1 вземането бъде изпълнено, включително, но не само, чрез плащане, събиране или прихващане, непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки по реда на чл. 34 се признават за данъчни цели в годината на изпълнението.
Същите срокове са определени и в чл.46, ал.1, т.1 и т.5, засягащи сумата на задълженията, с които се увеличава счетоводния финансов резултат при настъпване на съответните обстоятелства.

Към чл.42, ал.2 за разходите, които се признават за данъчни цели в годината на отчитането им, освен основното и допълнително трудово възнаграждение, се прибавят и обезщетенията, определени като задължителни с нормативен акт.
В чл.184 е направено изменение и допълнение относно преотстъпването на корпоративен данък на данъчно задължени лица – това ще се случва, когато са изпълнени следните условия:
-    данъчно задълженото лице извършва производствена дейност единствено в общини, в които за предходната година преди текущата има безработица с или над 25 на сто по-висока от средната за страната за същия период;
-    през целия данъчен период данъчно задълженото лице поддържа не по-малко от 10 работни места, като най-малко 50 на сто от тях са заети пряко в извършваната производствена дейност;
-    през целия данъчен период не по-малко от 30 на сто от персонала са лица с постоянен адрес в общини по т. 1
-    изпълнени са условията по:
а) член 188 - в случаите на минимална помощ, или
б) член 189 - в случаите на държавна помощ за регионално развитие
(Изменение и в чл.189, ал.1, т.3 от 35 на 25 на сто за данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие).

В чл.195 Данък, удържан при доходи на чуждестранни лица, е добавена нова ал. 6, в която са изброени доходите, които не се облагат с данък при източника, а именно:
1. доходите от лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от местно юридическо лице и допуснати до търговия на регулиран пазар в страната или в държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. доходите от лихви по заем, предоставен от чуждестранно лице – емитент на облигации или други дългови ценни книжа, когато са изпълнени едновременно следните условия:
а) емитентът е местно лице за данъчни цели на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
б) емитентът е издал облигациите или другите дългови ценни книжа с цел предоставяне на постъпленията от тях назаем на местно юридическо лице;
в) облигациите или другите дългови ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар в страната или в държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Допълнения са направени и в чл.200а, касаещ данъчна ставка на данъка върху доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, като са създадени нови ал.2 и 3. В тях е указано, че може да се приложи ставката от 5 на сто върху доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения и когато не е изтекъл срокът от две години за да е изпълнено условието на ал.6, т.2 за свързани лица, ако към момента на начисляване на дохода, притежаването на изискуемия минимум не е прекъснато. Ако бъде прекъснато преди изтичане на двегодишния срок, за обложените с 5 на сто доходи следва да се приложи ставка от 10 на сто. За разликата между внесения и дължимия данък при източника се дължи лихва за просрочие за периода от датата, на която е следвало да бъде внесен данъкът при източника, до датата на внасянето му.

В чл.267, касаещ административните нарушения и наказания, е добавена ал.2, с която се указва, че имуществена санкция в размер на 20 на сто от сумата, представляваща скрито разпределение на печалбата, не се налага, ако данъчно задълженото лице посочи това обстоятелство в данъчната си декларация.

В допълнителните разпоредби са наложени няколко промени:
-    Здравноосигурителните дружества по чл.91 от ЗЗО са изключени от определението за финансови иституции (т.26 от ДР);
-    Данъчното облекчение по реда на чл. 189б (представляващо държавна помощ за земеделски производители) може да се ползва до 31 декември 2013 г., включително за корпоративния данък за 2013 г. (§ 43) – влязло в сила от 19.11.2013г.;
-    Отменен е параграф 4 от ДР на ЗИДЗКПО (ДВ, бр. 68 от 2013 г.), указващ че данъчното облекчение по чл.177а (данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии) се прилага след постановяване на акт от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи;
-    § 14 - § 17 от ДР касаят ползването на данъчни облекчения по реда на ЗКПО.
Данъчните облекчения по реда на глава двадесет и втора, раздел IV (с изключение на чл. 189б – държавна помощ за земеделски производители), могат да се ползват до 31 декември 2020 г. Данъчното облекчение по чл. 184 (данъчно облекчение за извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-висока от средната за страната), представляващо държавна помощ за регионално развитие, може да се ползва, когато изпълнението на съответната първоначална инвестиция е започнало след 31 декември 2013 г., но преди 1 януари 2020 г. (§ 14 от ДР).
Данъчното облекчение по чл. 184, за което министърът на финансите е уведомил Европейската комисия по реда на чл. 8 от Закона за държавните помощи, представляващо държавна помощ за регионално развитие, влиза в сила след постановяване на положително решение от Европейската комисия относно съответствието му с Насоките за националната регионална помощ за 2014 – 2020 г. на Европейската комисия. При условие че Европейската комисия постанови положително решение до 31 март 2015 г., данъчното облекчение може да се приложи и за 2014 г. Преотстъпване на авансови вноски за корпоративен данък не се допуска до датата на положителното решение на Европейската комисия. След постановяване на положително решение от Европейската комисия министърът на финансите не следва да изготвя индивидуални уведомления за данъчно задължените лица, прилагащи чл. 184, с изключение на тези, извършващи големи инвестиционни проекти по чл. 189 (§ 15 от ДР).
Запазването на правото на преотстъпване на данък съгласно чл. 185, ал. 1 и 2 за данъчното облекчение по реда на чл. 184, представляващо държавна помощ за регионално развитие в съответствие с Насоките за националната регионална помощ за 2014 – 2020 г. на Европейската комисия, се прилага до 31 декември 2020 г. (§ 16 от ДР).
За 2014 г. данъчното облекчение по чл. 189б се прилага след постановяване на положително решение от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. При условие че Европейската комисия постанови положително решение до 31 март 2015 г., данъчното облекчение може да се приложи за 2014 г. Преотстъпване на авансови вноски за корпоративен данък на земеделските производители не се допуска до датата на положителното решение на Европейската комисия (§ 17 от ДР).

Измененията влизат в сила от 01.01.2014г., с изключение на § 12, който влиза в сила от 19.11.2013г.