bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини »  Актуално за професията

Приет е Закон за изменение и допълнение на ЗДДФЛ

ДВ бр. 100/19.11.2013г.
На 19 ноември 2013г. е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Първото изменение засяга необлагаемите доходи, които са изброени в чл.13 от ЗДДФЛ. След направеното изменение в чл.13, ал.5, разпоредбите, касаещи необлагаемите доходи вече се прилагат за физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители.
Облагаемият доход на тютюнопроизводителите е изключен от разпоредбите на чл.28, ал.1, т.1 при определяне на данъчната основа от друга стопанска дейност.
След направените изменения, разпоредбите на чл.29а се отнасят само за облагане на доходи от стопанска дейност на физически лица, регистрирани като земеделски производители. Земеделските производители могат да изберат да облагат доходите от стопанската си дейност по реда на чл.28, (облагаемият доход, формиран по реда на чл.26, намален с вноските за самоосигуряващо се лице за КСО и ЗЗО и данъчните облекчения). Във облагаемият доход се включва финансовият резултат за доходи, които съгласно чл. 11  (придобиване на доходи) са придобити през периода на облагане с данък по чл. 14, ал. 2 и които не участват при формиране на счетоводния финансов резултат за годината на придобиване или за следващи години и не се включва финансовият резултат за доходи, които съгласно чл. 11 са придобити през данъчни години, предхождащи данъчната година, от която започва облагането на доходите с данък по чл. 14, ал. 2, и за които приходът възниква и следва да се начисли в периода на облагане със същия данък. Ако земеделските производители изберат да облагат доходите от стопанската си дейност по реда на чл.28, това става за срок не по-малък от 5 последователни данъчни години чрез подаване на декларация по образец до 31 декември на предходната година (за 2014г. – до 31.01.2014г. - § 11 от ДР). Остава условието те да прилагат Закона за счетоводството, като за тази цел се приравняват на еднолични търговци.
В чл.48, ал.7 е допълнено, че преотстъпването на данък по ал. 6 (до 60%), представляващо държавна помощ за земеделски производители, не може да се ползва от лице, което е предприятие в затруднение, както и от физическо лице, извършващо стопанска дейност по чл. 29а. § 28 уточнява, че съответната помощ може да се ползва до 31.12.2013г., включително за данъка върху годишната данъчна основа по чл. 28 за 2013 г.
В § 13 е направено уточнение, че за 2014 г. данъчното облекчение по чл. 48, ал. 6 се прилага след постановяване на положително решение от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. При условие че Европейската комисия постанови положително решение до 31 март 2015 г., данъчното облекчение може да се приложи за 2014 г. Преотстъпване на авансови вноски за данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 на земеделските производители не се допуска до датата на положителното решение на Европейската комисия.
Както и досега, доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители изплатени през 2013 г. под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2013 г. (§ 12).

Втората промяна засяга чл.22а – нова ал.5, с която се уточнява, че данъчното облекчение за млади семейства може да се ползва и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В чл.23, т.5 и т.7 са допълнени изискванията към приложенията към ГДД, а именно: т.5 - официален легализиран превод на български език, когато банката кредитозаемател е установена в държава – членка или държава от ЕИП; т.7 – официален легализиран превод на български език в случаите по чл.22а, ал.5 от ЗДДФЛ.

Друга основна промяна е направена в чл.46 от ЗДДФЛ относно ставката за облагане с окончателен данък на брутната сума на придобитите от местни физически лица доходи от лихви по депозитни сметки в търговски банки. В ал.4 на чл.46 е определено, че ставката е както следва:
1. осем на сто – за доходите, придобити през 2014 г.;
2. шест на сто – за доходите, придобити през 2015 г.;
3. четири на сто – за доходите, придобити през 2016 г.;
4. нула на сто – за доходите, придобити през 2017 г. и следващите години.

В Закона е направено уточнение, че декларацията по чл.55 от ЗДДФЛ не се подава от предприятията, за които се прилага схема за централизирано разплащане по Закона за публичните финанси на дължимите данъци по този закон.
 

Измененията влизат в сила, считано от 01 Януари 2014г.