bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини »  Актуално за професията

Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

От 26 октомври 2012 г.  Със Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс са изменени следните разпоредби свързани със спиране на производството съдът тследва да се произнесе с определение, което е окончателно: в 14-дневен срок от постъпването на жалбата; - ще се смята за мълчалив отказ, непроизнасянето в 7-дневен срок от постъпване на искането за спиране на производство от лице, страна в производството;- заповедта и отказът за спиране на производството ще подлежат на обжалване в 14-дневен срок от връчване на заповедта, съответно от изтичане на срока за произнасяне; производството спряно във връзка с висящо производство по обмен на информация с друга държава, не може да превишава 8 месеца.
Съгласно приетите преходни и заключителни разпоредби, всички образувани и висящи ревизионни производства към деня на влизането в сила на този закон се довършват по досегашния ред. 
В 14-дневен срок от подаването на възражение или от изтичането на срока за подаване на възражение следва да се издаде и ревизионен акт от органа, възложил ревизията, и ръководителя на ревизията. При липса на съгласние между двата органа, ревизионният акт ще се издава от друг орган по приходите, определен от териториалния директор или от оправомощено от него лице, въз основа на писмено уведомление от органа, възложил ревизията.