bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини » Актуално за "Одит Адвайзерс"

Екипът на "Одит Адвайзерс" проведе обучение на тема Международни счетоводни стандарти за служители на АДФИ

Екипът на "Одит Адвайзерс" проведе обучение на тема Международни счетоводни стандарти за 40 служители на АДФИ, разделени на две групи по проект „Обучението – гаранция за професионализъм и развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, съгласно Договор рег. № 13-22-128/27.01.2014 г.

Между 9 и 17 юни 2014 година и 26 юни – 4 юли 2014 година в хотел Рила – гр. София управителят на „Одит Адвайзерс“, госпожа Офелия Славкова, регистриран одитор и д.е.с.  с диплома № 0613 проведе обучение по Международни счетоводни стандарти на две групи от по 20 служители на АДФИ. Обученията бяха с продължителност от 7 работни дни  в рамките , на които участниците се запознаха с основните положения в международните стандарти за финансови отчети и по-конкретно с  МСС 1 Представяне на финансови отчети, МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки, МСС 10 Събития след отчетния период, МСС 16 Имоти, машини и съоръжения, МСС 36 Обезценка на активи, МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи, МСС 38 Нематериални активи, МСС 23 Разходи по заеми, МСС 24 Оповестяване на свързани лица, МСС 18 Приходи, МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ, МСС 27 Индивидуални финансови отчети и МСС 31 Дялове в съвместни предприятия. Общ преглед на задължителните оповестявания по МСФО И МСС.

Оценката за представените теми, усвоените знания, повишената компетентност, представянето на темите и продължителността на обучението е отлична, като общото мнение на служителите на АДФИ е, че са нужни повече на брой обучения, които да повишат тяхната компетентност, знания и умения. Препоръчаните от тях бъдещи обучения са по „Национални счетоводни стандарти“, тъй като са по-приложими в проверяваните от органите на АДФИ институции, както и обучения с тематики и насоченост към инспекционната дейност.