bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини »  Актуално за професията

Отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст

Считано от 01.01.2014г., с нов чл.164б от Кодекса на труда е дадена възможност  на работничка или служителка, която осинови дете, навършило 2-годишна възраст, при условията на пълно осиновяване, да ползва отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.
Съгласно § 3и от ДР на КТ,  лице, осиновило дете от 2- до 5-годишна възраст преди 1 януари 2014 г., има право на отпуск при условията на чл. 164б за остатъка до 365 дни, считано от деня на предаването на детето за осиновяване.
Ползването на отпуска е регламентиран и в Наредбата за работното време, почивките и отпуските - създаден е чл. 46б, според който същият се ползва въз основа на писмено заявление на осиновителката /или на работника или служителя, който сам е осиновил детето/, към което са приложени копие от влязло в сила съдебно решение за пълно осиновяване, акт за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение №9 /съответно  приложение № 10/. В същият член са уредени и случаите, при които отпускът се прекратява.
Съответни изменения са направени и в КСО.
Съгласно чл.9, ал.2, т.2 от КСО за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски се счита и времето на платените и неплатени отпуски при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст .
Осиновителката /или работника или служителя, който сам е осиновил детето/има право на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, ако е осигурена за всички рискове или за фонд „общо заболяване и майчинство“ (чл.11, ал.1, т.1, нова буква „е“ и  чл.13а, ал.1, нова буква „е“).
Съгласно § 9 от ПЗР на КСО, осигуреното за общо заболяване и майчинство лице, което е осиновило дете от 2- до 5-годишна възраст преди 1 януари 2014 г., има право на парично обезщетение при условията на чл. 53а за остатъка до 365 дни, считано от деня на предаването на детето за осиновяване.

Времето, през което се ползва отпуска при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст се включва в изисквания осигурителен стаж, необходим за придобиване на право на обезщетение за профилактика и рехабилитация и на обезщетение за безработица (чл.13в, ал.1, т.2 и т.4, съответно чл.54а, ал.2, т.2 от КСО).
За определяне размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест и обезщетението за безработица за периода, през който е ползван отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, се взима предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение (чл.41, ал.3 и чл.54б, ал.7, т.2  от КСО).
Същият се взима предвид и при определяне размера на пенсията (чл.70а, ал.3, т.2 от КСО).