bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини »  Актуално за професията

Изменения в ППЗДДС

Направени са няколко изменения в ППЗДДС, считано от 28.02.2013г. в съответствие с направените такива в ЗДДС, считано от началото на годината.
Удължен е срокът за подаване на регистрационнен опис за наличните активи - от 7 на 45 дни (чл.61 от ППЗДДС).
В чл.67 от ППЗДДС е указана възможността, в случаите на чл. 79, ал. 8 от закона, регистрираното лице да увеличи размера на ползвания частичен данъчен кредит или да упражни право на данъчен кредит в размери, определени по съответните формули. Съгласно ал.7, правото се упражнява, само когато регистрираното лице е отразило данъчния/те документ/и за производството, закупуването, придобиването или вноса на стоката или услугата в дневника за покупки в срока по чл. 124, ал. 4 от ЗДДС (12 месеца).
Създадени са нови ал.10 и ал.11 към чл.78 от ППЗДДС, отнасящи се съответно до гарантиране на автентичността на фактурите и известията към тях и до приемане на електронни фактури и електроонни известия, което може да стане в писмена форма, или чрез мълчаливо съгласие.
В чл.79 от Правилника са въведени допълнителни изисквания при документиране на сделките, когато не възниква задължение за данък:
-    при доставка на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, като основание за неначисляване на данъка, във фактурата да се вписва „обратно начисляване“, както и съответната разпоредба от закона или правилника (ал.2, т.3);
-    за вътреобщностна доставка на стоки; във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва „обратно начисляване“, както и съответната разпоредба от закона (ал.2, т.5);
-    за доставка на обща туристическа услуга във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се посочва „режим на облагане на маржа – туристически услуги“ (ал.5);
-    В ал.3 се уточнява, че доставките с място на изпълнение на територията на друга държава членка, се документират съгласно законодателството на съответната държава.
Към чл.79 е създадена нова ал.14, указваща възможността да се издаде сборна фактура за извършени авансови плащания за няколко доставки през данъчния период. Срокът за издаване на фактура при доставка или авансово плащане е срокът за издаване на сборната фактура, когато доставката е последна от сключения договор (ал.15).
Отпадането на някои от задължителните реквизити към фактури и известия по реда на чл.114, ал.7 и чл.115, ал.7 от ЗДДС, се отнася само за доставки с място на изпълнение на територията на страната (чл.79, ал.16 от ППЗДДС). Съгласно чл.79, ал.17 от ППЗДДС, документирането на доставка на услуга по чл. 21, ал. 4 и чл. 23, ал. 4 и 5 от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице, установено на територията на страната, и доставката е с място на изпълнение на територията на друга държава членка, се извършва по правилата на законодателството на тази държава членка.
Според чл.79а, ал.1, в случаите по чл.113, ал.11 от ЗДДС, издаване на фактура или известие към фактура от името и за сметка на доставчика – самофактуриране, когато доставчикът и получателят са данъчно задължени лица, установени на територията на страната, и доставката е с място на изпълнение на територията на страната, се извършва по реда на ЗДДС и ППЗДДС. В чл.79а е дадена възможност страните сами да определят условията на предварителното споразумение и процедурите за приемане на всяка фактура между доставчика и получателя (ал.5). Споразумението се счита за предварително, когато е сключено преди началото на самофактурирането (ал.4). В новия Правилник отпадат едногодишния срок на споразумението и ограничението при прилагане на чл.113, ал.11 от ЗДДС при някои видове доставки.
Създаден е нов чл.79б от ППЗДДС, регламентиращ издаване на фактура или известие към фактура в случаите по чл. 113, ал. 11 от ЗДДС, когато доставчикът или получателят е лице, установено на територията на страната. Сделка между регистрирани по закона лица, намиращи се в различни държави членки, се извършва по правилата на държавата членка, където е мястото на изпълнение на доставката (ал.1). Съгласно чл.79б, ал.6 при вътреобщностна доставка на стоки по чл. 7 от ЗДДС, получателят издава фактура или известие към фактура по реда на ЗДДС и ППЗДДС. Ал.7 указва документирането при вътреобщностно придобиване на стоки по чл. 13 от ЗДДС - извършва се от получателя по правилата на законодателството на държавата членка, където е мястото на изпълнение на вътреобщностната доставка. В този случай се издава и протокол по реда на чл.117 от закона. Страните по предварителното споразумение при необходимост, трябва да представят доказателства за него и за процедурата по приемане на фактурите и известията към тях (чл.79б, ал.8 от ППЗДДС).
В издаваните фактури и известия, при документиране на сделките на дилърите по специален ред на облагане с маржа, се правят допълнителни вписвания - „режим на облагане на маржа – стоки втора употреба, или режим на облагане на маржа – произведения на изкуството, или режим на облагане на маржа – предмети за колекции и антикварни предмети“ (чл.89, ал.1 от ППЗДДС).  
В чл.117 от Правилника е допълнено, че авансовите плащания, получени от посредник в тристранна операция не се включват във VIES-декларацията.
В приложенията към правилника са направени няколко редакционни промени във формата.