bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини »  Актуално за професията

Изменения и допълнения към Наредба №30

Считано от 08 януари 2013г., е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните дружества. Направени са промени в § 1 до § 5, при което в годишните, тримесечни и месечни справки, изисквани по Кодекса за застраховане, се добавя нов ред - Застраховка „Заболяване“. В ДВ брой 2 от същата дата, са обнородвани образци на Справка № ГА.1.3 и Справка № ТА.6, касаещи границата на платежоспособността, съответно към края на годината и към края на тримесечие.