bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини »  Актуално за професията

Изменение на Закона за административните нарушения и наказания (ЗИЗАНН)

От 9 октомври 2012 г. е изменен Закон за изменение на Закона за административните нарушения и наказания (ЗИЗАНН) с него е отменена е разпоредбата на чл. 59, ал. 3 от ЗАНН, съгласно която наказателните постановления и електронните фишове за наложена глоба в размер до 10 лв. не подлежаха на обжалване. Със ЗИЗАНН са нанесени корекции относно възможностите за обжалване наказателните постановления и в: Административнопроцесуалния кодекс по отношение на постановления за наложена глоба до 100 лв.; Закона за устройството на територията, за наложени глоба до 100 лв. включително, съответно имуществена санкция на юридически лица и еднолични търговци до 5,000 лв. и Кодекса на труда, наложени административни наказания за нарушения, отстранени веднага след установяването им по определения ред, от което не произичат вредни последици за работниците и служителите.