bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини »  Актуално за професията

Изготвени са предложения за съгласуване с АССП нови статистически формуляри за годишното счетоводно приключване за 2014 година.


        От комплектите отпада Приложение 7  от 2013г.- “Годишен отчет за дейността на здравноосигурителните дружества”, поради пререгистрация на здравноосигурителните дружества в застрахователни. За 2014 г. е променена номерацията на приложенията.

1.   Справка за предприятието през 2014 година
1.1. Включва се нов раздел „Икономическа дейност“ в Приложения 5, 6 и 7.
1.2. Нова справка за предприятието в Приложение 8.

2.   Справка за група предприятия през 2014 година
2.1. Променен е текстът на 3.3. Брой на предприятията в ГП (без „Главата“ на ГП) в Приложения 2, 3, 5, 6, 7, 9 и 10.
2.2. Включен е нов показател 6.2. Наименование на ултимативния собственик (латиница) в Приложения 2, 3, 5, 6, 7, 9 и 10.

3.   Отчет за приходите и разходите за 2014 година
3.1. В Раздел ІI е включен нов показател с код на реда 21111 в Приложения 2 и 4.
3.2. В Раздел ІI е променена пояснителна бележка в Приложения 2 и 4.
*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия), които се използват за получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са купени с цел препродажба.

4.   Отчет за собствения капитал за 2014 година
4.1. Променен е текстът в антетката на колони 1 и 7 и на показател с код на реда 71570 в Приложение

5. Променени са отчетите в Приложения 6 и 7.

6.   Включена е нова „Справка за предоставените заеми и приходите от начислени лихви по институционални сектори и подсектори през 2014 година“ в Приложение 2.

7.   Включена е нова „Справка за предоставените заеми и привлечените депозити по институционални сектори и подсектори през 2014 година“ (попълва се само от търговските банки) в Приложение 9.

8.   Променена е „Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2014 година“ в Приложения 2, 4, 5, 6, 7 и 9.

9.   Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2014 година
9.1. Отпада показател с код на реда 1830 в Приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10.
9.2. Променен е текстът на Част II. Наети лица по договор за управление и контрол, извънтрудови правоотношения, допълнителен труд по чл. 111 от КТ и работещи собственици в Приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10.


11.3. Променен е текстът на показател с код на реда 1530, Част II в Приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10.

10.   Отпада „Справка за приходите от продажби на стоки, материали и комисионни от търговско-посредническа дейност в раздел „Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети” в Приложение 2.

11.   Отпада „Отчет за наличностите, постъпленията и разходите на суровини и материали“ в Приложение 2.

12.   Включена е нова „Справка за разходите на суровини и материали, без енергийни продукти за 2014 година“ в Приложение 2.

13.   Включена е нова „Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2012 – 2014 година” в Приложения 2, 5, 6, 7 и 9.

14.   Променена е „Справка за състоянието и разходите на общинските администрации за водоснабдителна инфраструктура за 2014 година“ в Приложение 9.