bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини »  Актуално за професията

Обнародване на Процедура за акредитация BAS QR 2

На 18 януари 2013г., с ДВ бр.5, е обнародвана Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 6, ревизия 3, в сила от 1.01.2013 г. Установен е обхватът на дейността по акредитация на ИА Българска служба за акредитация. Определени са изискванията за акредитация,  как протича процеса на акредитация, условията за поддържане на акредитацията, преакредитация и разширяване на обхвата. Установени са задълженията на заявителя или на акредитирания ООС. Определен е редът за разглеждане на спорове, жалби и възражения, както и тяхното обжалване. Дадени са допълнителни указания относно прилагане на процедурата.